Algemene voorwaarden DAP De Viervoeter

 

Op alle overeenkomsten tot diergeneeskundige behandeling, diensten en /of levering van goederen door de Dierenartsen Melissa Kempeneer en Jorim De Pessemier van DAP De Viervoeter zijn de onderstaande betalingsvoorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

 

DEFINITIES

Dierenartsenpraktijk/Praktijk: de eenmanszaak Melissa Kempeneer (DAP De Viervoeter), de daar werkzame dierenartsen voor zover bevoegd tot het uitvoeren van de elders in deze algemene voorwaarden genoemde zaken, handelingen en/of het aangaan van overeenkomsten.

Patiënt: Het voor een behandeling aangeboden dier, dan wel ingeval van de verstrekking van medicijnen het dier en/of de dieren waarvoor de te verstrekken medicijnen zijn bedoeld. Behandeling: Het (laten) doen van onderzoeken, kleine ingrepen, operaties, het verstrekken en /of toedienen van medicijnen en /of vaccinaties alsmede het houden, huisvesten en verzorgen van de patiënt en /of het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een patiënt dan wel de cliënt.

Overeenkomst: Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een behandeling verzoekt en de Dierenartsenpraktijk dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de Dierenartsenpraktijk om een behandeling te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.

Cliënt: De patiënteigenaar en/of aanbieder van de patiënt.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

1. De overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling conform de tarieven van de praktijk. Aan de cliënt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen in beginsel geen rechten worden ontleend daar het nadrukkelijk slechts een schatting betreft. Kostenramingen dienen door een dierenarts en de eigenaar te zijn voorzien van een schriftelijke aantekening voor zijnde “gelezen en goedgekeurd”.

2. Kostenramingen betreffen uitsluitend de op deze raming specifieke vermelde behandelingen en medicijnen. De kosten van nabehandelingen en /of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van cliënt.

3. Bij het in rekening brengen van verblijfkosten aan de client gelden de dag van opname en de dag van ontslag c.q. afhalen van de patiënt als volledige verpleegdagen.

4. De betaling is verschuldigd: contant ter stond na beëindiging van de behandeling dan wel bij het afhalen van de patiënt of bestelde goederen.

5. Naar keuze van de Praktijk kan in uitzonderingsgevallen worden ingestemd met betaling binnen zeven dagen na de factuurdatum. In dat geval kunnen er extra administratiekosten gevraagd worden t.w.v. 12,50 EUR.

6. Elke op haar vervaldag niet of niet volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot op de dag van de volledige betaling nalatigheidsinteresten opbrengen, gelijk aan 12% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast is eveneens van rechtswege, zonder voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter en zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 25,00 EUR en een maximum van 250,00 EUR, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de factuur en bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings- en aanmaningskosten, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en zonder afbraak te doen aan de mogelijkheden voorzien door artikel 1244 BW. Deze schadevergoeding is verschuldigd teneinde de dierenarts te kunnen vergoeden voor al haar buitengerechtelijke kosten, tijdverlies en administratiekosten.

7. In bijzondere gevallen kan een betalingsregeling overeengekomen worden.

8. De cliënt is te allen tijde verplicht tot betalen en is aansprakelijk bij in gebreke blijven hiervan. Dit geldt derhalve ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door cliënt afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering in geval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekeraar of een derde heft uitsluitend kwijting ten gevolge voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de cliënt.

9. Indien tot incasso, al dan niet door of via derden moet worden overgegaan, is de cliënt, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. 10. Na afloop van de behandeling krijgt de cliënt bericht dat de patiënt kan worden opgehaald. Indien dit niet binnen twee werkdagen na voornoemd bericht geschiedt, worden vanaf dag 5 de verblijfskosten op 25 euro per dag gesteld en wordt de cliënt geacht volmacht te hebben verleend aan de Praktijk om de patiënt te verkopen. Per aangetekende brief zal de cliënt hieraan worden herinnerd met de mededeling dat na het verstrijken van zeven werkdagen na dagtekening van het schrijven, de Praktijk daadwerkelijk tot verkoop zal overgaan.

11. De opbrengst van een eventuele verkoop zal in mindering gebracht worden met het total verschuldigde.

12. Gemaakte afspraken in verband met consultaties of operaties dienen ten laatste 24 uur op voorhand afgemeld te worden. Niet tijdig afgemelde consultaties of operaties worden in rekening gebracht.

 

OVERIGE BEPALINGEN

1. Het is de cliënt niet toegestaan andere ruimten van de praktijk dan de wachtkamer te betreden zonder voorafgaande toestemming van de dierenarts.

2. Ook indien de behandeling onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor de gepleegde behandeling toch zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.

3. De Praktijk is slechts aansprakelijk en/of kan er pas sprake zijn van een mogelijke wanprestatie indien dit het gevolg is van grove schuld of opzet. Van voorgaande is pas sprake indien client dit, al dan niet middels een schriftelijke verklaring van een ter zake deskundige aannemelijk heft weten te maken.

4. De Praktijk is te allen tijde gerechtigd een haar toevertrouwd dier dat acuut in ernstig lijden geraakt zonder uitzicht op herstel, te euthanaseren, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de eigenaar of eventuele andere rechthebbende. Wel zal de Praktijk waar mogelijk zoveel mogelijk proberen de cliënt vooraf te informeren over de ontstane situatie.

5. De cliënt is verplicht om de door de praktijk te verrichten prestatie, behandelingen en/of te leveren medicamenten onverwijld na ontvangst of uitvoering te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De cliënt dient klachten over de verrichte diensten, behandelingen en/of goederen binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden en/of had kunnen worden mondeling kenbaar te maken. Deze mondelinge aanzegging dient uiterlijk binnen 7 dagen door de cliënt schriftelijk bevestigd te worden. Bij overschrijding van één dezer termijnen vervalt enige aanspraak jegens de praktijk ter zake enig gebrek of onvolkomenheid.

6. Indien de Praktijk de klacht over de behandeling, de prestatie en/of geleverde goederen gegrond acht, heeft de Praktijk te allen tijde het recht om: • indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of; • indien mogelijk het gebrek alsnog weg te nemen dan welke een artikel of dienst te leveren dat zonder dit gebrek is of; • het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van de Praktijk.

7. Indien de Praktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Praktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding van indirect schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

8. De Praktijk behoudt te allen tijde het eigendom van alle voor de behandeling gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, patiëntenkaarten, laboratoriumuitslagen en alle andere bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde patiënt. De cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de informatiedragers en/of andere bescheiden.

9. Op alle (behandelings)overeenkomsten tussen de Praktijk en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is die van de plaats van vestiging van de praktijk, onverminderd de bevoegdheid van de praktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.